Polityka Prywatności
PROGRESS Kalińska, Talik Spółka Jawna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem stron: szkolatrenerow.info; www.progress-online.pl; www.szkoleniaprogress.com jest PROGRESS Kalińska, Talik Spółka Jawna, adres siedziby: ul. Kiwerskiego 5/8, 20-240 Lublin, adres poczty elektronicznej (e-mail): progress@szkolatrenerow.info zwana dalej “Administratorem” i będąca jednocześnie Organizatorem.
 2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnie obowiązującego prawa, tj. m.in.: zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO); zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. 2016, poz. 922 z późn. zm.) oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są
  a) przetwarzane zgodnie z prawem,
  b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Kontakt z administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail progress@szkolatrenerow.info. Kontakt z administratorem wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej oraz imienia i nazwiska, co związane jest z umożliwieniem nam udzielenia informacji zwrotnej na zapytanie wysłane przez tenże formularz. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

II. DOBROWOLNOŚĆ PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informujemy, że podanie jakichkolwiek danych osobowych jest zależne wyłącznie od Państwa decyzji. Brak zgody może jednak wiązać się z niemożliwością spełnienia Państwa oczekiwań względem nas.
 2. Celem uzyskania dowodu zakupu usługi – którym to dowodem jest stosowna faktura – konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych przez przepisy prawa podatkowego tj.: firma bądź imię i nazwisko, siedziba bądź adres zamieszkania, numer identyfikacji NIP.
 3. Celem umożliwienia nam skontaktowania się z Państwem (celem realizacji wiążącej nas umowy bądź też celem zawarcia tejże) konieczne jest podanie danych kontaktowych którymi jest stosowny numer telefonu bądź adres e-mail, a także dane w postaci imienia i nazwiska bądź nazwy Państwa firmy.

III. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Informujemy, że dokonujemy przetwarzania danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym wypadku jest 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Celem spełnienia obowiązku wystawienia faktury, a także innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (np. umożliwienie przedstawienia dokumentacji księgowej właściwym organom publicznym) przetwarzamy następujące dane osobowe: firma bądź imię i nazwisko, siedziba bądź adres zamieszkania, numer identyfikacji NIP, a także numer zlecenia. Podstawą prawną przetwarzania powyżej wskazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. W celu umożliwienia dochodzenia lub obrony przed żądaniami, a także celem możliwości przyczynienia się do rozwiązania wszelkich sporów, przetwarzamy dane osobowe w postaci: firma bądź imię i nazwisko, siedziba lub adres zamieszkania, numer identyfikacji NIP, adres e-mail. Podstawą prawną takiego przetwarzania art. 6 ust 1 lit. f RODO.
 4. Celem zabezpieczenia wykazania faktów o znaczeniu prawnym, w szczególności przed właściwymi organami państwowymi, dokonujemy przetwarzania danych osobowych w postaci adresu e-mail oraz ewentualnie imię i nazwisko bądź firma podmiotu (jeżeli zostały podane). Za podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym wypadku wskazujemy art. 6 ust 1 lit. f RODO.
 5. W celu zebrania i następnie wykorzystania plików typu ,,cookies’’ na naszej stronie internetowej przetwarzamy informacje tekstowe. Powyższe możliwe jest w oparciu o udzieloną nam dobrowolnie zgodę, którą możemy uzyskać od Państwa po otrzymaniu akceptacji przy pierwszym wejściu na stronę internetową – za pośrednictwem formularza o zapytanie o zgodę na wykorzystanie plików typu ,,cookies’’. Szczegółowy opis stosowanych procedur zawiera dokument ,,Polityka Prywatności Online – Pliki Cookies’’.

IV. PAŃSTWA PRAWA

 1. Dostęp do danych.

Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, Administrator informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących.

 1. Sprostowanie danych.

Administrator dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Administrator ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Administrator informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

 1. Uzupełnienie danych.

Administrator uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Administrator ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych.

 1. Usunięcie danych osobowych

Na żądanie osoby, Administrator usuwa dane osobowe, gdy:

– dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,

– zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

– osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,

– dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,

– konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,

– W przypadku usunięcia danych Administrator informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

Administrator może niezwłocznie poinformować taką osobę o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.

 1. Ograniczenie przetwarzania.

Administrator dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:

– osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

– administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

– osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie administratora zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

W trakcie ograniczenia przetwarzania administrator przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

Administrator informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Administrator informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

 1. Przenoszenie i kopia danych.

Na żądanie osoby administrator wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona administratorowi, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej.

 1. Prawo do złożenia sprzeciwu w szczególnej sytuacji.

Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez administratora w oparciu o uzasadniony interes administratora, administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Prawo do zgłoszenia naruszeń

Każdy czyjego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ma prawo do zgłoszenia naruszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

V. DALSZE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że w uzasadnionych wypadkach Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora np. usługi księgowe bądź prawne. Ponadto mogą wystąpić sytuacje gdy na podstawie decyzji organu bądź na podstawie przepisów prawa – będziemy zmuszeni do przekazania Państwa danych osobowych również innym podmiotom. Każdy tego typu przypadek analizowany jest starannie i wnikliwie – celem zapewnienia ochrony Państwa danym osobowym.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez administratora następuje tylko przez okres konieczny aby osiągnąć określony cel.
 2. Dane osobowe przetwarzamy przez okres:

– trwania umowy – w zakresie w jakim dotyczą one celu zawarcia i wykonania umowy,

– do chwili cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych,

– do chwili złożenia skutecznego sprzeciwu,

– 5 lat – w odniesieniu do danych związanych z obowiązkami podatkowymi,

– 3 miesięcy – w wypadku do danych osobowych, które zostały zebrane w związku z prowadzonymi rozmowami dotyczącymi zawarcia umowy, a jednocześnie nie doszło do jej zawarcia,

– 3 lat lub 6 lat, powiększonego następnie o okres 1 roku – w zakresie danych osobowych przetwarzanych celem zabezpieczenia interesów prawnych administratora lub osób trzecich, a związanych z koniecznością rozwiązywania powstałych sporów i roszczeń (długość okresu uzależniona jest od statusu kontrahenta tj. w wypadku gdy stronami sporu jest 2 przedsiębiorców okres ten będzie krótszy). Dodatkowy rok związany jest z występującymi w praktyce opóźnieniami choćby w pracach sądów powszechnych. Możliwe jest bowiem wystąpienie sytuacji w której administrator zostanie zmuszony do przedstawienia stosownych dowodów w sprawie wiele miesięcy od wniesienia powództwa sądowego,

Powyższe okresy liczone są od końca roku w którym rozpoczęto przetwarzanie danych osobowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Organizator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W wypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o elektroniczny system rejestracji i logowania się na portalach stworzonych lub prowadzonych przez Administratora – Administrator wprowadza i dba o zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych towarzyszących zabezpieczeniu umieszczonych tam danych.