Regulamin Szkoleń Otwartych
PROGRESS Kalińska, Talik Spółka Jawna

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady udziału w Szkoleniach otwartych, organizowanych przez PROGRESS Kalińska, Talik Spółka Jawna, Kiwerskiego 5/8, 20-240 Lublin.
 2. Nad jakością Szkoleń i realizacją Polityki Jakości czuwa Dyrektor Metodyczny.
 3. O wyborze trenera do prowadzenia szkolenia i/lub jego części decyduje Organizator.
 4. Zgłoszenie na Szkolenie otwarte przez Uczestnika, następuje za pośrednictwem strony internetowej www.szkolatrenerow.info.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. Definicje

 1. Formularz zgłoszeniowy – elektroniczny formularz dostępny na stronach internetowych szkolatrenerow.info, www.szkoleniaprogress.com umożliwiający Zgłoszenie na Szkolenie.
 2. Zgłoszenie – oświadczenie woli Uczestnika stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży uczestnictwa w Szkoleniu z Organizatorem.
 3. Organizator – PROGRESS Kalińska, Talik Spółka Jawna,
  Kiwerskiego 5/8, 20-240 Lublin.
 4. Szkolenie otwarte (Szkolenie) – odpłatna usługa edukacyjna (Szkoła Trenerów, szkolenie, trening, warsztat), będąca przedmiotem Zgłoszenia, przeprowadzona zgodnie z programem i harmonogramem.
 5. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która wysłała Formularz zgłoszeniowy oraz zobowiązana jest do uiszczenia opłaty za udział w Szkoleniu.
 6. Opłata – opłata pobierana od Uczestnika za udział w Szkoleniu.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin.

III. Warunki uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie przez Uczestnika Formularza zgłoszeniowego (24 godziny na dobę przez cały rok) oraz dokonanie Opłaty za udział w zajęciach.
 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na szkolatrenerow.info, www.szkoleniaprogress.com.
 3. Maksymalna liczba Uczestników Szkolenia wynosi 16 osób.
 4. O przyjęciu na Szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Po zebraniu odpowiedniej liczby Uczestników Organizator tworzy listę rezerwową, o czym informuje Uczestnika.
 5. Zgłoszenie stanowi rezerwację udziału Uczestnika w Szkoleniu, które zostanie zorganizowane pod warunkiem, że zgłosi się odpowiednia liczba osób.
 6. Organizator powiadamia za pośrednictwem poczty e-mail Uczestnika o przyjęciu na Szkolenie.
 7. Organizator z Uczestnikiem podpisują umowę o świadczeniu usług szkoleniowych.

IV. Opłata za udział w Szkoleniu

 1. Wysokość Opłat za udział w Szkoleniu jest podana przy opisie poszczególnych Szkoleń, zamieszczonych na stronie www.szkolatrenerow.info.
 2. Opłata obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia Szkolenia, serwis kawowy (kawa, herbata, ciastka) w czasie przerw.
 3. Opłata nie obejmuje dojazdu na miejsce Szkolenia, wyżywienia, noclegów, parkingu.
 4. Istnieje możliwość uregulowania Opłaty za Szkolenie w ratach. Ostatnia rata powinna być wniesiona na 5 dni przed ostatnim dniem Szkolenia.
 5. Opłatę za udział w Szkoleniu należy przelać na konto wskazane przez Organizatora. Informacja o numerze konta oraz terminy dokonania Opłaty zostanie zawarta w pisemnej umowie podpisywanej
  z Uczestnikiem Szkolenia.

V. Warunki uzyskania zaświadczenia/ certyfikatu ukończenia Szkolenia

  1. Warunkiem otrzymania zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego ukończenie Szkolenia jest aktywne uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć.
  2. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie/ certyfikat ukończenia Szkolenia ze wskazaną liczbą godzin, na których był obecny.
  3. Dodatkowo, w przypadku niektórych Szkoleń, wymagane jest pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego. Informacja o egzaminie, kończącym Szkolenie, zawarta jest przy opisie Szkolenia, zamieszczonym na szkolatrenerow.info, www.szkoleniaprogress.com. Zakres i forma egzaminu podawane są Uczestnikom na początku Szkolenia.

 

VI. Odwołanie lub zmiana terminów Szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć lub ich odwołania z przyczyn niezależnych (tzw. siła wyższa) lub w terminie nie krótszym niż 5 dni przed planowanymi zajęciami.
 2. Uczestnik zostanie poinformowany (za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie) przez Organizatora o zmianie lub odwołaniu zajęć oraz o nowym terminie zajęć.
 3. W przypadku odwołania zajęć Organizator zwraca Uczestnikowi wpłaconą opłatę za udział w zajęciach. Uczestnik może pozostawić wpłacone środki na poczet kolejnej edycji Szkolenia.

VII. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu

 1. Uczestnik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@szkoleniaprogress.com.
 2. W przypadku rezygnacji Opłata za udział w Szkoleniu nie ulega zwrotowi.
 3. W przypadku niedopłaty Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty za udział w zajęciach w terminie 14 dni od daty rezygnacji.

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego

  1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Szkoleniu Uczestnik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@szkoleniaprogress.com.
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Organizatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Uczestnika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Uczestnika sposób.
  5. W przypadku uzasadnionej reklamacji Uczestnikowi przysługuje rekompensata w formie finansowej (zwrot poniesionych kosztów), bezpłatnego udziału w kolejnej edycji Szkolenia lub w innym, wybranym przez Uczestnika Szkoleniu.

 

IX. Własność intelektualna

  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.info oraz materiały szkoleniowe udostępnione przez Organizatora korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością PROGRESS Kalińska, Talik Spółka Jawna, adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Kiwerskiego 5/8, 20-240 Lublin. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Organizatorowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.szkolatrenerow.info lub materiałów szkoleniowych, bez zgody Organizatora.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.info lub materiałów szkoleniowych stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Organizatorowi i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

X. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem stron internetowych szkolatrenerow.info, www.szkoleniaprogress.com jest PROGRESS Kalińska, Talik Spółka Jawna. Adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Kiwerskiego 5/8, 20-240 Lublin.
 2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych – są opisane w Polityce Prywatności.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Szkolenia może kontaktować się Zarządem Spółki PROGRESS za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@szkoleniaprogress.com
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie przez Organizatora, wiążą Uczestnika, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach  i nie zrezygnował z udziału w Szkoleniu w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Uczestnika o zmianach przez Organizatora.
 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

Lublin, 5 maja 2020 r.